GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal în raportul C.A.R./membru.
a. C.A.R.-I.F.N.-C.F.R. Ramnicu Valcea colectează date cu caracter personal de la membri/potențiali membri, giranți, debitori în scopul realizării obiectului de activitate, respectiv de oferirea de servicii specifice C.A.R., în acest sens are afișată o Notă de informare la sediul său, de asemenea dată publicității în alte forme.
Datele cu caracter personal colectate de angajatii CAR membrului sunt:
– pentru inscriere si cotizare lunara/ocazionala: nume, prenume, CNP, serie, numar, emitentul si data eliberarii cartii de identitate, adresa, telefon, venit net, date de identificare angajator;
– pentru contractul de imprumut: nume, prenume, CNP, serie, numar, emitentul si data eliberarii cartii de identitate, adresa, telefon, venit net, date de identificare angajator, bugetul de venituri si cheltuieli al familiei, alte informatii de tipul: proprietar locuinta/valoare, proprietar autovehicul/valoare, sume in conturi deschise la banci/valoare, garantii pentru alte persoane/valoare, imprumuturi la alte institutii financiare/valoare, antecedente penale, debite restante, parte intr-un proces in derulare, membru al unui alt CAR, girant pentru alte imprumuturi.
Datele cu caracter personal colectate de angajatii CAR girantului sunt: nume, prenume, CNP, serie, numar, emitentul si data eliberarii cartii de identitate, adresa, telefon, venit net, date de identificare angajator.
Persoana responsabila cu colectarea datelor cu caracter personal are responsabilitatea de a informa membrul CAR/girantii membrilor CAR care le sunt datele ce li se colecteaza, la ce folosesc aceste date, pana cand sunt stocate, cine este persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal si care le sunt drepturile lor.
In cazul in care angajatii CAR colecteaza date cu caracter personal ale membrilor/girantilor/copiilor membrilor pentru altceva decat le este necesar initial se va face un nou acord in care se mentioneaza scopul si durata pentru care le colecteaza.
In cazul in care salariatii CAR-IFN-CFR Ramnicu Valcea colecteaza date de la persoane minore au obligatia de a cere consimtamantul ambilor parinti.

Drepturile membrilor:
– dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține de la C.A.R., la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de C.A.R.;

​- dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentului 679/2016, în special a datelor incomplete, inexacte;

​- dreptul de opoziție: membrul C.A.R. are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele C.A.R., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;

​- dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice membru are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;

​- dreptul de a se adresa justiției: este dreptul fiecărui membru pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 679/2016 și care au fost încălcate. Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliează reclamantul, iar cererea este scutită de taxă de timbru.

b. Dezvăluirea datelor cu caracter personal terților. Fiecare caz de solicitare a accesului la datele cu caracter personal ale membrilor indiferent de statutul solicitantului (autorități, alte instituții, persoane fizice etc.) trebuie analizat în detaliu de reprezentanții C.A.R. pentru identificarea:
– solicitarea are legătură cu scopurile pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
– volumului și categoriilor datelor cu caracter personal la care se solicită accesul;
– condițiilor în care vor fi păstrate datele cu caracter personal și termenului pentru care sunt necesare aceste date;
– cadrului normativ care întemeiază cererea de acces al solicitantului la aceste date;