Calitateamembru

Calitatea de membru. Înscrierea membrilor

Membrii Casei de Ajutor Reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.
Membri C.A.R. pot fi persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.1. din statutul CAR-IFN-CFR Ramnicu Valcea.
Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de Consiliul Director în cursul lunii respective.
Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai Casei de Ajutor Reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.
Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai C.A.R.
Şomerii nu pot deveni membri ai C.A.R., în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.
Calitatea de membru se obţine după înscrierea în Casa de Ajutor Reciproc, depunerea aportului iniţial şi constituirea fondului social lunar minim in valoare de 20 lei si maxim in valoare de 800 lei.
Membrul CAR poate opta pentru a constitui fond social ocazional a carui valoare minima este de 50 lei .
Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata concediului paternal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.
Casa de Ajutor Reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membri.
Casa de Ajutor Reciproc trebuie să ţină evidenţa membrilor într-un registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.
Fiecare membru al Casei de Ajutor Reciproc trebuie să aibă acces la datele personale menţionate în fişierul membrilor.

Încetarea calităţii de membru

Retragerea, excluderea membrilor
Fiecare membru se poate retrage din Casa de Ajutor Reciproc printr-o cerere scrisă, după achitarea împrumutului sau a altor datorii ce le are față de casă în calitate de titular sau de girant, după caz. Cererea se analizează de Consiliul Director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii. Restituirea fondului social se poate efectua într-un termen de 1-12 luni, conform hotărârii Conferinței și în funcție de posibilitățile financiare ale casei.
Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:
a. producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
b. nerespectarea hotărârilor Conferinţei;
c. nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
d. nedepunerea contribuţiei la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de Conferinţă sau Consiliul Director.
Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de Consiliul Director.

Drepturile şi obligaţiile membrilor

Drepturile membrilor

Membrii au următoarele drepturi:
a. să participe la Conferinţele Casei de Ajutor Reciproc;
b. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere; un membru C.A.R. nu poate fi ales decât în conducerea unei singure Case de Ajutor Reciproc;
c. să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de Consiliul Director;
d. să beneficieze de serviciile oferite de Casa de Ajutor Reciproc;
e. să primească dobândă la fondul social propriu;
f. să solicite, dacă se află în situaţie temporară de şomaj sau in situaţii deosebite, aprobarea Consiliului Director pentru reeşalonarea ratelor cu respectarea termenelor prevăzute de statut; în aceste situaţii îşi menţin calitatea de membri;
g. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor Casei de Ajutor Reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
h. să se adreseze organelor de conducere ale uniunii teritoriale la care este afiliată Casa de Ajutor Reciproc şi ale Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
i. să primească, la solicitare, un extras cu situaţia financiară proprie;
j. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii daca nu exista posibilitatea recuperarii de la giranti;
k. să se transfere în cazuri justificate la o altă Casa de Ajutor Reciproc afiliată la o Uniune Teritorială Județeană, cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R;
l. să beneficieze de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentul întocmit de Conferință.
În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., Consiliul Director sau unii dintre membrii acestuia nu respecta prevederile statutare, persoanele sau instituţiile comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, sesizează Uniunea Teritorială sau Uniunea Naţională pentru a fi convocată conferinţa în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare. Convocarea se poate realiza de către Uniunea Teritorială sau Uniunea Naţională, după caz, pe baza informaţiilor sau constatărilor certe, deţinute de acestea în scris, după o temeinică verificare.
În cazul decesului membrului C.A.R., moştenitorii legali primesc un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de Consiliul Director.

Obligaţiile membrilor

Membrii au următoarele obligaţii:
a. la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la capitalul C.A.R. şi să constituie fondul social minim;
b. să respecte prevederile statutului Casa de Ajutor Reciproc, normele de funcţionare şi hotărârile Conferinţei;
c. să participe la buna desfăşurare a activităţii Casei de Ajutor Reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor Conferinţei;
d. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
e. să depună la fondul social iniţial o sumă în limita hotărâtă de Conferinţă;
f. să achite ratele la împrumut, dobânda aferentă și penalităţile după caz în condiţiile stabilite prin contractul de împrumut;
g. să informeze Casa de Ajutor Reciproc asupra oricărei modificări privind datele personale.